Return to Projektid/Projects

INNOVE projekti “Tunne oma juuri”

INNOVE projekti “Tunne oma juuri” toetati Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi kaudu (Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid, 8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks) summas 2976.75 eurot.


Eesmärk:
Lasteaia pedagoogid ja juhtkond oskavad lastele rahvakultuurialaseid teadmisi anda ning väärtushinnanguid kujundada kaasates kogu personali ja kasutades muutunud õpikäsitust. Kuna projekt võimaldab ühist õppimist kogu personalile, saab selgemaks ka lasteaia prioriteet – rahvakultuuri tutvustamine ning aitab ühise eesmärgi poole suunduda, mis tugevdab organisatsiooni ühistel väärtustel põhinevat kultuuri. Mõttekoja arutelud ja töögruppidena esitlused on arendanud töötajate reflektsiooni- ja meeskonnatööoskusi.


Lühikirjeldus:

MÕK – Me Õpime Kõikjal päev – kaasavad lahtised tegevused

Mõttekoda, mille ideeks on meeskonnatöö ja reflektsiooni käigus leida asutuse prioriteedid ja arendussuunad

Lasteaia külastus, mille ideeks on parimate praktikate saamine ja jagamine

ERM-i külastus, mille ideeks on rahvakultuurialaste teadmiste täiendamine

Tulemused:

Kogu personal on ühiselt õppinud ja saanud rahvakultuurilisi teadmisi

Personali reflektsioonioskus on parenenud ja töötajad on valmis meeskonnatööks

Personal on motiveeritud ning ühised väärtused on tugevnenud

Oleme loonud sidemeid teiste Eesti lasteaedadega parimate praktikate jagamiseks

Õpetaja abid, assistendid, tugipersonal oskavad õppekasvatustegevustes saadud teadmisi lastele edasi anda ja seeläbi õpetajatele võrdväärset koostööpartnerlust pakkuda

Juhtkond suudab lasteaia prioriteetide seadmisel näha seoseid arengute ja traditsioonide vahel