Return to Lapsevanemale

Laste ja vanemate õigused

LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED
(alus:  Koolieelse lasteasutuse seadus, 1999)

Laste õigused.

Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

Vanemate õigused.
Vanematel on õigus:

  • tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;

  • nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;

  • tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;

  • saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta.

Vanemate kohustused.
Vanemad on kohustatud:

  • looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;

  • kinni pidama lapse toomisel ja viimisel lasteasutuse päevakavast ja lahtiolekuaegadest;

  • kinni pidama laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.