Return to Õppe- ja kasvatustöö

Õppeaasta eesmärk

Meie lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgiks on toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Lähtuvalt Tallinn 2035 arengustrateegiast on 2021/22 õppeaasta pühendatud liikumisele, tervisele ja koolispordile. Tulenevalt Linnupesa lasteaia arengukavast, eelneva õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüsidest, tegevuskava analüüsist, parendustegevustest ja Tallinna haridusasutuste soovituslikest tegevussuundadest ja on 2021/2022 õppeaasta prioriteetsed valdkonnad: tervislik eluviis ja liikumine, digivahendite kasutamine ning oma kodukoha tundmaõppimine.

2021-2022 õppeaasta moto on sõnastatud vanasõnana: „Igal pool hea, kodus kõige parem“.

Moto hõlmab endas järgmisi eesmärke:

 • Lapsed on õppinud tundma oma kodukohta ja kodumaad.
 • Süsteemselt on õppe- ja kasvatustöös rakendunud keskkonnahariduslik tegevus (Roheline kool).
 • Käsitletud on tervisliku eluviisi erinevaid aspekte (liikumine, vaimne heaolu, toitumine, puhkus).
 • Laste liikumisaktiivsust on soodustatud läbi mitmekülgsete tegevuste (jalutuskäigud, väljasõidud, matkad, õues viibimine)
 • Digivahendite kasutamise ja rahvusvahelises projektis osalemise kaudu on toetatud STEAM (teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) oskusi ning edendatud tehnoloogilist kirjaoskust.
 • Sotsiaalseid oskusi on edendatud läbi igapäevategevuste ja erinevate metoodikate – Kiusamisest Vaba Lasteaed, Roheline Kool, väärtuskasvatus.

Eesmärgid saavutatakse läbi järgmiste tegevuste:

 • Toimunud on erinevaid ülelasteaialisi ja rühmasiseseid liikumis- ja sporditegevusi (sügisene/kevadine spordipäev, orienteerumine, võimlemishommikud, suusabuss, jalutuskäigud jne).
 • Keskkonnaharidusliku tegevuse jätkamine ja selle kajastamine lasteaia kodulehel ning Rohelise kooli blogis, Rohelise lipu vahearuande esitamine 2022 kevadel.
 • Iga rühm on valinud ja läbi viinud vähemalt ühe kuu tegevusi vastavalt soovituslikele tegevussuundadele.
 • Vastavalt vanusele tutvuvad rühmad oma kodukohaga – lähiümbrus, kodulinn, kodumaa, loodus, inimesed, paigad jne.
 • Personali eestvedamisel sisekoolituste ja töötubade läbiviimine õppeaasta jooksul.
 • Digivahendite kasutuselevõtt kõikide rühmade õppe- ja kasvatustöös.
 • Rahvusvahelises STEAM-oskustele suunatud koostööprojektis osalemine, projekti lõpetamine ja tulemuste kokkuvõtmine.
 • Euroopa vabatahtlike noorte kaasamine rühmade igapäevategevustesse ning lasteaia ürituste läbiviimisesse.