Return to Õppe- ja kasvatustöö

Õppeaasta eesmärk

Meie lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgiks on toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Tulenevalt Linnupesa lasteaia arengukavast, eelneva õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüsidest, tegevuskava analüüsist, parendustegevustest ja on 2020/2021 õppeaasta prioriteetsed valdkonnad: keskkonnaharidus, sotsiaalsed oskused, globaalne kodakondsus ning tehnoloogiline kirjaoskus.

2020-2021 õppeaasta moto on: „Maailm ja mina – näen, märkan, hoolin!“.

Moto hõlmab endas järgmisi eesmärke:

 • Süsteemselt on õppe- ja kasvatustöös rakendunud keskkonnahariduslik tegevus (Roheline kool).
 • Sotsiaalseid oskusi on edendatud läbi igapäevategevuste ja erinevate metoodikate – Kiusamisest Vaba Lasteaed, Roheline Kool, väärtuskasvatus.
 • Projektõppe elementide rakendamine õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel.
 • Rühmades jätkatakse globaalse kodakondsuse temaatika käsitlemist (maailm, erinevad riigid, mina maailmakodanikuna, vastutus oma tegude eest)
 • Digivahendite kasutamise ja rahvusvahelises projektis osalemise kaudu on toetatud STEAM (teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) oskusi ning edendatud tehnoloogilist kirjaoskust.

Eesmärgid saavutatakse läbi järgmiste tegevuste:

 • Keskkonnaharidusliku tegevuse jätkamine ja selle kajastamine lasteaia kodulehel ning Rohelise kooli blogis, Rohelise lipu taotluse esitamine 2021 kevadel.
 • Ühe laste huvist tuleneva teema käsitlemine pikema perioodi vältel.
 • Sooviavaldanud rühmade personali koolitamine KVL metoodika rakendamiseks õppe- ja kasvatustöös.
 • Euroopa vabatahtlike noorte kaasamine rühmade igapäevategevustesse ning lasteaia ürituste läbiviimisesse.
 • Rahvusvahelises STEAM-oskustele suunatud koostööprojektis osalemine (globaalne kodakondsus, STEAM-oskused)
 • Robootika ja digivahendite kasutamine igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses, sh lasteaiasisese robootikaringi ellukutsumine.