Tagasi Õppe- ja kasvatustöö-le

Õppeaasta eesmärk

Meie lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgiks on toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Tulenevalt Linnupesa lasteaia arengukavast, eelneva õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüsidest, tegevuskava analüüsist, parendustegevustest ja pedagoogilise nõukogu otsusest on 2019/2020 õppeaasta prioriteetsed valdkonnad: keskkond, loodus ja loodushoid, sotsiaalsed oskused ning globaalne kodakondsus.

2019-2020 õppeaasta moto on: „Mina ja maailm – näen, märkan, hoolin!“.

Moto hõlmab endas järgmisi eesmärke:

  • Süsteemselt on õppe- ja kasvatustöös rakendunud keskkonnahariduslik tegevus (Roheline kool).
  • Sotsiaalseid oskusi on edendatud läbi igapäevategevuste ja erinevate metoodikate – Kiusamisest Vaba Lasteaed, Roheline Kool, väärtuskasvatus.
  • Rühmades on eakohasel viisil käsitletud globaalse kodakondsuse temaatikat.
  • Läbi rahvusvahelises projektis osalemise on edendatud STEAM (teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) oskusi.

Eesmärgid saavutatakse läbi järgmiste tegevuste:

  • Ühe kokkulepitud prioriteetsest valdkondadest tuleneva teema käsitlemine projektõppe meetodil.
  • Õuesõppe keskkonna arendamine (õuepaviljoni ehitus)
  • Ühe riigi põhjalikum tundmaõppimine igas aiarühmas.
  • Grupi- ja paaristöö rakendamise jätkamine.
  • Rahvusvahelises STEAM oskustele suunatud koostööprojektis osalemine.
  • Robootika ja digivahendite kasutamine igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses.