Return to Õppe- ja kasvatustöö

Õppeaasta eesmärk

Meie lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgiks on toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

2023-24 õa on Tallinna haridusasutustes keele ja kultuuri teema-aasta, lisaks on käimas üleriigiline liikumisaasta. Sellest tulenevalt on Tallinna Linnupesa Lasteaia prioriteetsed valdkonnad käesoleval õppeaastal: liikumisharjumuste kujundamine ning kultuuriline mitmekesisus.

2023-24 õppeaasta moto on sõnastatud järgmiselt: „Liigun, räägin, mõistan“.

Moto hõlmab endas järgmisi eesmärke:

  • Vastavalt laste vanusele on tundma õpitud Eesti ja/või teiste riikide kultuuri, traditsioone ja keeli.
  • On edendatud tervislikku eluviisi eelkõige läbi liikumist võimaldavate tegevuste.
  • On oluliseks peetud ja loetud lastekirjandust ning seeläbi loodud soodne pinnas laste lugemisharjumuste kujunemisele.

Eesmärgid saavutatakse läbi järgmiste tegevuste:

  • Iga rühm on valinud ja läbi viinud vähemalt ühe kuu tegevusi vastavalt teema-aasta soovituslikele tegevussuundadele.
  • Toimunud on erinevaid ülelasteaialisi ja rühmasiseseid liikumis- ja sporditegevusi.
  • Euroopa vabatahtlike noorte süsteemne kaasamine kultuurilise mitmekesisuse edendamiseks.
  • Läbi mängulise tegevuse laste keeleliste oskuste, sõnavara, lugemishuvi ja lugemisoskuse arendamine.
  • Lugemisnurkade korrastamine.
  • Mesilane Miti raamatutaru raamatute aktiivne kasutamine.

Keele ja kultuuri teemaasta kohta loe rohkem: https://www.tallinn.ee/et/keele-ja-kultuuri-teema-aasta