Tagasi Õppe- ja kasvatustöö-le

Õppeaasta eesmärk

Meie lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgiks on toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Lähtuvalt lasteaia prioriteetidest ja õppeaasta kokkuvõttes selgunud parendustegevustest on 2018/19 õppeaasta prioriteet sõnastatud Eesti vanasõna ainetel: Õpi palju, näe palju ja siis palju pajata.

mis hõlmab endas järgmisi eesmärke:

– On toetatud laste loovust, probleemilahendus-, planeerimis- ja meeskonnatööoskust kasutades robootika võimalusi.
– Õppe- ja kasvatustöös on rakendatud senisest enam paaris- ja grupitööd.
– Laste eakohaseid keelelisi oskusi on edendatud läbi erinevate metoodikate.

Eesmärgid saavutatakse läbi järgmiste tegevuste:
– Läbi mängulise tegevuse laste keeleliste oskuste, sõnavara, lugemishuvi ja lugemisoskuse arendamine.
– Lastega ühe etenduse lavastamine.
– Lugemisnurkade mitmekesistamine ja korrastamine.
– Grupi- ja rühmatöö rakendamine õppe- ja kasvatustegevustes.
– Väärtuskasvatuse rakendamine läbi Kiusamisest vaba lasteaia, Persona Dolls, Vaikuseminutite ja Rohelise kooli metoodika
– Muude valdkondadega lõimitult süsteemselt robootikategevuste läbi viimine