Meie kodukord

Hea lapsevanem,
lasteaed on lapse jaoks teine kodu, kus pakume Teie lapsele turvalist kasvukeskkonda ja  parimaid võimalusi igapäevaseks tegutsemiseks ja mänguks.
Selleks, et meie koostöö laabuks, oleme kokku leppinud alljärgnevates põhimõtetes.

TALLINNA LINNUPESA LASTEAIA KODUKORD

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Kodukord lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest KELS ja sellest tulenevatest õigusaktidest KELS´i muutmise seadus.

1.2 Kodukord on avalikustatud lasteaia kodulehel.

2. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE

2.1 Lasteaed on avatud 7.00-19.00, mängurühmad töötavad 7.00-7.30 ja 18.00-19.00. Lasteaia ruumid on turvafirma valve all alates kella 19.00-st.

2.2 Lapsevanem järgides lasteaia päevakava toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust ja viib ta sealt ära endale sobival ajal. Vajadusest  lõuna ajal laps lasteaiast ära viia, teavitab lapsevanem sellest hommikul või enne puhkeaja algust oma rühma õpetajat, et mitte häirida teiste laste puhkeaega.

2.3 Lapsevanem teavitab rühma töötajat, kui laps haigestub või mingil põhjusel lasteaeda ei tule hiljemalt kella 9.15-ks, et planeerida laste toitlustamiseks vajaminevad kogused. Kui vanem pole lapse puudumisest teatanud, tasub ta selle päeva eest.

2.4 Lapse turvatunde tagamiseks on oluline, et last tooks ja viiks lasteaiast/lasteaeda tema vanemad. Erandjuhtudel võib last tuua/viia lasteaeda/lasteaiast muu pereliige, keda vanem on eelnevalt tutvustanud.

2.5 Rühma töötajatel on keelatud last anda üle alkoholi- või narkojoobes olevatele isikutele.

2.6 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud ja hilinemisest teavitatud, ootab rühma töötaja veel 15 minutit peale lasteaia sulgemist püüdes samal ajal ühendust saada lapse vanemate ja lasteaiale teadaolevate lapse lähedastega ning teavitab olukorrast lasteaia direktorit. Kui lapsevanem pole poole tunni jooksul peale lasteaia sulgemist lapsele järgi tulnud teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja toimitakse vastavalt politsei korraldustele.

3.      LASTEAIA ARVED JA AVALDUSED

3.1 Dotatsiooni- ja söögikordadest loobumise avaldused tuleb esitada hiljemalt septembri 15. ja detsembri 20. kuupäevaks lasteaia direktorile.

3.2 Toidudotatsiooni avaldustele peab olema lisatud sissetulekut või töötust tõendavate dokumentide koopiad.

3.3 Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus esitatakse direktorile peale elukohajärgse sotsiaalosakonnaga kooskõlastamist üks kord õppeaasta jooksul.

3.4 Avalduse blanketid on kättesaadavad lasteaia koduleheküljel ja direktori kabineti kõrval olevas blankettide seinasahtlis.

4.      LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

4.1 Lasteaed kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, kui lapsevanem on esitanud tõendava alusdokumendi.

4.2 Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

4.3 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral võtab lasteaia töötaja ühendust lapse vanemaga ning kutsub vajadusel kiirabi. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmaabi.

4.4 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimi manustamise, võib erandjuhul (näit. suhkruhaigele) lasteaias anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteaia direktoriga.

4.5 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel. Lasteaed paneb rühma teate lasteaias levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist.

4.6 Lapsel peavad olema kaasas isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätid, vajadusel vahetuspesu), võimlemisriided ja soovi korral ka magamisriided.

4.7 Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud.

4.8 Lapsel on õueriided, peakate (ka suvel) ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

4.9 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, ohtlikke detaile ja pikka salli.

5.      TURVALISUSE TAGAMINE

5.1 Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

5.2 Lasteaia töökorraldus rühmas lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja ja õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest.

5.3 Laste puhkeajal on laste juures üks rühma töötaja.

5.4 Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

5.5 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurveste.

5.6 Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus. Lasteaiast sisenedes ja väljudes jälgige, et välisuksed sulguksid. Palume omavoliliselt uksi mitte magnetlülititest avada.

5.7 Lasteaia õuealal ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel. Ratastega sõidetakse lapsevanema järelevalve all selleks ette nähtud liiklusväljakul maja esisel platsil.

5.8 Lastel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

5.9 Lapsed, lasteaiatöötajad ja lapsevanemad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat ja lasteaia direktorit laste ja lasteaia töötaja vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.