Return to Lasteaiast

Meie kodukord

Hea lapsevanem,
lasteaed on lapse jaoks teine kodu, kus pakume Teie lapsele turvalist kasvukeskkonda ja  parimaid võimalusi igapäevaseks tegutsemiseks ja mänguks.
Selleks, et meie koostöö laabuks, oleme kokku leppinud alljärgnevates põhimõtetes.

TallinnaLinnupesa Lasteaia kodukord

1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.5. Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega

2. Lapse  saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides.
2.1.1. Soovitatavalt on laps rühmas hommikul kell 9.00 ennem organiseeritud tegevuste algust ning järele tullakse lapsele hiljemalt 15 minutit enne lasteasutuse sulgemist Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.2. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule, kellest on eelnevalt rühma töötajat teavitatud.
2.3. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.4. Vanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule või tuleb hiljem lasteaeda läbi ELIISi keskkonna, helistades või saates sõnumi hiljemalt kella 9:15-ks, et planeerida laste toitlustamiseks vajaminevad kogused. Kui vanem pole lapse puudumisest teatanud, märgitakse laps selleks päevaks teatamata kohalolijaks ning lapsevanem tasub toiduraha selle päeva eest.
2.5. Rühma töötajatel on keelatud last anda üle alkoholi- või narkojoobe tunnustega isikutele.

3. Lapse  tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
3.2. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse terviseprobleemidest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.
3.4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeediga lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
3.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.
3.6. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid, sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu, kokkuleppel võimlemisriided ja soovi korral ka magamisriided.
3.7. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
3.8. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
3.9. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, pikki salle jt ohtlikke detaile.
3.10. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
3.11. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja   vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
3.12. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues.

4. Turvalisuse  tagamine

4.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
4.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori või juhtkonna loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.
4.3. Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on takistatud.
4.4. Lapsevanemad, lasteaia töötajad sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus. Lasteaiast sisenedes ja väljudes tuleb jälgida, et välisuksed sulguksid. Palume omavoliliselt uksi mitte magnetlülititest avada.
4.5. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.
4.6. Lasteasutuse õue ala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.
4.7. Lapsed toovad lasteaeda kaasa oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
4.8. Lasteaia õuealal ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel. Ratastega sõidetakse lapsevanema järelevalve all selleks ette nähtud liiklusväljakul maja esisel platsil kandes turvavarustust.
4.9. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
4.10. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.
4.11. Laste puhkeajal on laste juures üks rühma töötaja.
4.12. Lastega õues oleku ajal viibivad laste rühmaga koos piisav arv turvalisuse tagamiseks piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega, tagab teine rühma või lasteasutuse töötaja õue jäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
4.13. Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

5. Lasteaia arved ja avaldused

5.1. Lasteaia arved edastab lapsevanemale Tallinna Finantsteenistus e-posti teel, isikule kes on avalduse kohaselt määratud lasteaiamaksu tasujaks.
5.2. Arve tuleb tasuda maksetähtajaks. Lasteaial on õigus laps arvata välja lasteaia nimekirjast Tallinna Linnavalitsuse määrusega 27. detsember 2006 nr 109 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” § 12 lg 3 järgi.
5.3. Blanketid lapsevanemale on kättesaadavad lasteaia kodulehel https://www.linnupesa.edu.ee/lapsevanemale-2/ ja direktori kabineti kõrval olevas blankettide seinasahtlis.
5.4. Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus esitatakse direktorile peale elukohajärgse sotsiaalosakonnaga kooskõlastamist üks kord õppeaasta jooksu.
5.5. Avaldused ja taotlused esitab lapsevanem mõistliku aja jooksul enne tähtaja saabumist, (nt lastaiast lahkumisel vähemalt üks nädal enne soovitud lahkumise kuupäeva).