Lapsevanemale

Lasteaeda vastuvõtt ja lasteaiast lahkumine

Alus: Tallinna Linnavalitsuse määrus 27. detsember 2006 nr 109
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Lasteaiakoha saamiseks:

Lasteaeda vastuvõtmisel
– täidab lapsevanem vastuvõtu avalduse

Lasteaiast lahkumisel
– esitab lapsevanem direktorile avalduse lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamiseks.

Täidetud avaldused tuleb saata digitaalselt allkirjastatult meilile PPlinnupesaLA@tallinnlv.ee

Kohatasu ja toidukulu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Lasteaia kohatasu alates 1. jaanuar 2020 ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus.

Kohatasu soodustuse saamise õigus järgnevatel tingimustel:

  • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile (avalduse vormi leiad siit).

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses:

Alates 1. septembrist 2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot ( koos käibemaksuga) ja aiarühma lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Linnupesa lasteaias on kinnitatud päevamaksumused:

  • Sõimerühmas 1,75€
  • Aiarühmas 2,32€
  • Koolieelses rühmas 2,34€

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

– Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

LAPSEVANEMAL ON VÕIMALIK pöörduda  Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

COVID-19 seonduv info

Tallinna Linnupesa Lasteaia COVID-19 tõkestamise plaan.

Päevakava

SÕIM 7.00 – 8.30 Laste vastuvõtmine, mängud, vabategevus 8.30 – 9.00 HOMMIKUSÖÖK 9.30 – 12.00 Hommikused tegevused, õueaeg 12.00 – 12.30  LÕUNASÖÖK 13.00 – 15.00 Vaikne tund 15.30 – 16.00  ÕHTUOODE 16.00 – 19.00 Õhtused tegevused, õueaeg, kojuminek 3-5-AASTASED 7.00 – 8.30 Laste vastuvõtmine, mängud, vabategevus 8.30 – 9.00 HOMMIKUSÖÖK 9.30 – 12.00  Hommikused tegevused, …

Laps läheb kooli

Koolieelse lasteasutuse seadusest lähtudes väljastab Tallinna Linnupesa Lasteaed lasteasutuse õppekava läbinud lapsele koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused ja välja on toodud nii lapse tugevused kui ka arendamist vajavad küljed. Lapsevanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust. Koolivalmiduskaardi väljastab direktor lapse lasteaia lõpetamisel. Kogu vajalik info esimesse klassi astumise kohta Tallinna linnas on leitav …

Menüü

Õpetajate ettepanekul ja kokkuleppel hoolekoguga kehtib meie lasteaias kolme lusikatäie reegel. See tähendab, et laps maitseb igat toitu. Portsjonite suurus 11.10-15.10.21 18.10-22.10.21 25.10-29.10.21 Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi e-posti aadressilt madli.martverk@balticrest.com Toitlustajaga sõlmitud lepingust tulenevalt on lasteaed kohustatud edastama sama päeva sööjate arvu kööki kella 9:30-ks. Eeltoodust, lasteaia …

Huviringid

HUVIRINGID 2021/22 õppeaastal Allpool on Linnupesa lasteaias tegutsevate huviringide loetelu ja info, sh teave selle kohta, mil moel ringi saab registreeruda. Hea lapsevanem, kindlasti teavita oma rühma õpetajat, kui oled lapse mõnda ringi kirja pannud! Kohtade arv igasse ringi on piiratud, kuid vabade kohtade olemasolul saab ringiga liituda kogu õppeaasta jooksul. KUNSTIRING Kunstiring Midrimaa Huvikool. …

Õhtune mängu/valverühm

2020/21 õppeaastal asub õhtune mängu/valverühm söögisaalis (I korrusel) või ilusate ilmade korral õues staadionil. Ühendust saab vastava rühma telefonilt. Õhtuse mängu/valverühma graafik: Lepatriinu  – Laululinnud – Kukulinnud  – Mesilinnud  – Pesamunad – Naerulinnud  – Pöialpoisid – Piilupojad  – Pääsupojad – Sirtsud – Laste jaoks on õhtuses mängurühmas olemas kunstitarbed, lauamängud, raamatud ja mänguasjad. Laste riided pannakse stangele. …

Haige laps

Lähtudes laste tervisest ja heaolust lasteaias, lepime kokku järgnevat: Haiget last lasteaeda ei tooda. Tegelikuks kannatajaks on haige laps ise. Samuti ohustab ta ka teiste laste ja personali tervist. Kui lapse tervislik seisund ei võimalda tal koos teiste lastega õue minna, peaks ta jääma koju (õpetaja ei saa jätta last üksi järelvalveta tuppa). Nakkushaiguste korral …

Suveperioodi töökorraldus

Suveperiood on lasteaias 1.06-31.08 Suvine sulgemise periood (kollektiivpuhkus) • Suvise sulgemise perioodi (kollektiivpuhkus) ajal on kõik lasteaia rühmad suletud. Tallinna linna määruse kohaselt ei maksa lapsevanem selle perioodi eest kohatasu.• Linnupesa lasteaia suvine sulgemine on jaotatud kolmeks erinevaks perioodiks:               I varajane: juuni keskelt juuli keskpaigani          …

Vitsaga või vitsata?

Lapsed jälgivad oma vanemaid juba sünnist saadik ning käituvad oma vanematega vägagi sarnaselt. Oma lastega koos olles on seda ehk raske märgata, kuid tasub meeles pidada, et laps võtab omaks kõik sinu harjumused ja käitumismustrid. Kui mitte kohe, siis mõni aeg hiljem. Nii on ka vanemate vägivaldse käitumisega. Last sõnaliselt või kehaliselt karistades õpetad talle, …

Laste ja vanemate õigused

LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED (alus:  Koolieelse lasteasutuse seadus, 1999) Laste õigused. Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel. Vanemate õigused. Vanematel on õigus: tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides; nõuda …

Teenused ja hinnad

Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud