Õppe- ja kasvatustöö

 • Linnupesa lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted tulenevad õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest ja on arendava tegevuse aluseks lasteaias Õppekava

 • Lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut soodustab kodu ja lasteasutuse koostöö. See lähtub lapsest ja on suunatud tervikliku arengukeskkonna kujundamisele. Lasteasutuse tegevus on perekonnale avatud.

 • Lasteaias arvestatakse laste individuaalseid, vanuselisi, soolisi, rahvuslikke ja piirkondlikke iseärasusi, soodustatakse humaansete ning demokraatlike suhete kujunemist ja püsimist täiskasvanute ja eakaaslastega suhtlemisel.

 • Kasvatamisel ja arendamisel väärtustatakse eesti kultuuritraditsioone ning arvestatakse teistest rahvustest laste kultuuri eripära.

 • Kasvatamine ja arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu, lähtub konkreetsest, lapsele ajas ja ruumis tuttavast. Lapse kasvades ja arenedes liigutakse lähemalt kaugemale, üksikult üldisele.

 • Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias toimub rühma päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevused ning lasteasutuse õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevus.

 • Laste igapäevatoimingud ja vabategevused võtvad olulise osa päevakavast, kuid annavad palju võimalusi laste arendamiseks, teadmiste ja oskuste kinnistamiseks.

 • Lapse arengus on suur tähtsus mängul, selleks peab päevakavas kõige enam aega jääma. Mängudes omandatakse sotsiaalseid kogemusi, kujundatakse eneseteenindamisoskusi ja tööharjumusi ning kinnistatakse teadmisi-oskusi.

 • Lapse arengut soodustab aktiivset liikumist stimuleeriv, mitmekesiseid liikumisvõimalusi ja –kogemusi ning positiivseid eeskujusid pakkuv keskkond. Tervise seisukohalt on oluline, et laps viibiks võimalikult palju värskes õhus.

 • Lasteaias toimub laste süsteemne, järjepidev ja eesmärgistatud arendamine ja harjumuste kujundamine peamiselt lasteaia õpetaja kavandatud õppe-ja kasvatustegevuses ja mängudes. Õppe- ja kasvatustegevuse seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad – kodulooline põhimõte.

 • Tegevusi planeeritakse nii, et lapsel oleks võimalik teha valikuid. See õpetab last iseseisvalt tegutsema, oma tegevust korrigeerima ja tegevuse tulemuste eest vastutama.

Õppeaasta eesmärk

Meie lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgiks on toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks. 2023-24 õa on Tallinna haridusasutustes keele ja kultuuri teema-aasta, lisaks on käimas üleriigiline liikumisaasta. Sellest tulenevalt on Tallinna Linnupesa Lasteaia prioriteetsed valdkonnad käesoleval õppeaastal: liikumisharjumuste kujundamine ning kultuuriline mitmekesisus. 2023-24 õppeaasta moto on sõnastatud järgmiselt: …

Kiusamisest vaba lasteaed

Lastekaitse Liidu projekt Eesmärgiks on luua laste vahel üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Ambitsiooniks on, et lasteaiakeskkonnas loodud head suhted laste vahel kanduksid edasi koolikeskkonda. Projekt põhineb järgneval: Täiskasvanud kannavad vastutust laste seas esineva kiusamise eest Valmisolekustrateegiad Kiusamisvastase töö uus sihtgrupp on kiusamise pealtvaatajad 4 põhiväärtust on: AUSTUS SALLIVUS HOOLIVUS JULGUS Kiusamine on ühe isiku …

Hea Alguse metoodika

Hea Algus on metoodika laste kasvatamiseks ja arendamiseks sünnist kuni kümnenda eluaastani. Hea Alguse metoodikat lasteaias võib mõista kui lapsekesksele lähenemisele põhinevat tegevust. Hea Alguse põhimõtted Õppimine mängu kaudu – õpikeskkond julgustab lapsi avastama, olema algatusvõimeline ja loov. Mängul on laste elus keskne osa. Laps areneb koos mänguga, seetõttu peab lapse keskkond pakkuma selleks mitmekesiseid …

Avastuslik ja uuriv õpe

Avastuslikku õpet on nimetatud ka uurivaks õppeks (Progressive Inquiry). Õppetegevuse eesmärk on jõuda lapse jaoks uute teadmisteni neid iseseisvalt avastades. Enamasti on avastuslik õpe perioodilist laadi tegevus – leitud teadmise tõepärasust katsetatakse ja kohendatakse vastavalt tagasiside tulemustele korduvalt. Uurimusliku õppe tegevus on enamasti lineaarne ja ühekordne. Isegi kui protsessi käigus jõuti väära tulemuseni, on õppetöö …

Õuesõpe

Õuesõpe on üks paljudest võimalustest õpetamismeetodite mitmekesistamiseks ja lapse loomulikule õpikeskkonnale ning igapäevasele reaalsele elule lähemale viimiseks. Oluline on õpetaja loov suhtumine õppekasvatustegevustesse ja oskus leida teatud teemade juures erinevaid võimalusi nii teadmiste omandamiseks kui ka kinnistamiseks. Mis on õuesõpe? Õuesõpe on õppimine ehedas keskkonnas vahetu kogemise, isetegemise ja kogetu teistele vahendamise teel. Õuesõpe on …