Return to Õppe- ja kasvatustöö

Hea Alguse metoodika

Hea Algus on metoodika laste kasvatamiseks ja arendamiseks sünnist kuni kümnenda eluaastani. Hea Alguse metoodikat lasteaias võib mõista kui lapsekesksele lähenemisele põhinevat tegevust.

Hea Alguse põhimõtted

  • Õppimine mängu kaudu – õpikeskkond julgustab lapsi avastama, olema algatusvõimeline ja loov. Mängul on laste elus keskne osa. Laps areneb koos mänguga, seetõttu peab lapse keskkond pakkuma selleks mitmekesiseid võimalusi.

  • Individualiseeritud õpikogemused – iga lapse kasvumudel,  temperament, õpistiil, perekondlik taust on erinevad. Nii õppekavas kui vanematega koostöös peab arvestama individuaalseid iseärasusi. Individualiseerides sobitatakse iga lapse tugevad küljed, huvid ja vajadused õppetegevusega. Lapsekeskne rühmaruum toetab individualiseeritud õpetamist.

  • Valikute tegemine – selleks et laps oskaks olla kriitiline mõtleja, probleemide leidja ja lahendaja, suuta teha otsuseid, on vajalik anda lapsele võimalus langetada valikuid oma tegevuste osas. Hea Alguse rühmaruum toetab seda printsiipi läbi tegevuskeskuste.

  • Perekonna osalemine – vanemate mõju oma lastele on kõigist mõjudest kõige suurem. Vanemad on oma lapse esimesed õpetajad ning tunnevad oma lapsi kõige paremini.

Tegevuskeskused rühmas
Õppe- ja kasvatustegevus Hea Alguse rühmades toimub nagu kõikides koolieelsetes lasteasutustes, lähtuvalt Koolieelse Lasteasutuse riiklikust õppekavast. Erinev on õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine, mis toimub valdavalt tegevuskeskustes, kus on korraga väike rühm lapsi (maksimaalselt 4). Seetõttu on Hea Alguse rühmaruumis sisustatud erinevate materjalidega tegevuskeskused, mis võimaldavad lastel endil olla isikupärased ja vastavalt võimetele ja huvidele teha valikuid.

Hea Alguse õpetaja:

  • toetab lapsevanemat lapse kasvatamisel ja arendamisel;

  • loob rühmas lapsekeskse õpikeskkonna, kus lapsi julgustatakse õppimist ise algatama;

  • väärtustab lapse mängu ja isikupära;

  • planeerib eakohaseid eesmärke igale lapsele eraldi ja grupile tervikuna;

  • arvestab tegevuse läbiviimisel laste mõtteid ja arvamusi;

  • reageerib laste huvidele, arvestab iga lapse tugevaid ja nõrku külgi.

Koostöö peredega

Pere liikmetega suhtlemine ja info vahetamine erinevates küsimustes toimub mitmesuguste tegevuste läbi. Vanemad ja teised pere liikmed on alati oodatud rühma, ühinema laste tegevustega, jagama lastega oma oskusi ja abistama õpetajaid lastega erinevate tegevuste, väljasõitude, ürituste läbiviimisel. Suhtlemine kasvataja ja pereliikmete vahel võib toimuda erinevates vormides: lapse toomise ja viimise ajal, rühma koosolekutel, koolitustel, kodukülastustel. Perede osalemine mängib olulist rolli rühmas õpitu kinnistamisel ja laiendamisel ning kodusel õppimisel ja huvi tekitamisel.