Return to Projektid/Projects

Comenius projekt “PQ” 2012-2014a.

Comenius

Jan Amos Komenský (ladinapäraselt Comenius) oli Tšehhi õpetlane ja filosoof, kes sai Euroopas tuntuks oma uudsete pedagoogiliste vaadete poolest, mille mõju kestab tänase päevani.
Üldhariduse valdkonna allprogrammina on Comenius pakkunud koolidele, õpetajatele, üliõpilastele ja koolitusasutustele erinevaid rahvusvahelise koostöö võimalusi alates 1995.aastast.
2007 – 2013 toimib Comenius iseseisva programmina elukestva õppe programmis, mida finantseerib Euroopa Liit ja milles osalevad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki ning Island, Liechtenstein, Norra, Šveits, Türgi ja Horvaatia.

KOOLIDE KOOSTÖÖPROJEKTID

Comeniuse koolide mitmepoolsete koostööprojektide eesmärk on tugevdada hariduse Euroopa mõõdet, edendades Euroopa koolide vahelisi ühiseid koostöötegevusi. Projektid annavad eri riikide õpilastele ja õpetajatele võimaluse töötada koos ühe või mitme ühist huvi pakkuva teemaga. Koolide koostööprojektid aitavad õpilastel ja õpetajatel omandada ja täiendada mitte üksnes projekti teemat või ainevaldkonda käsitlevaid oskusi, vaid ka meeskonnatöö, sotsialiseerimise, planeerimise, projektitegevuste teostamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) kasutamise oskusi. Osalemine erinevate riikide koolide koostööprojektis annab õpilastele ja õpetajatele ka võimaluse võõrkeelte kasutamiseks ning suurendab nende motivatsiooni keelte õppimiseks. Mitmepoolne koolide koostööprojekt peab hõlmama koole vähemalt 3 osalevast riigist. Üks koolidest peab tegutsema koordinaatorina.

Projektitegevused on integreeritud koolide/lasteaedade igapäevategevusse ning need on tihedalt seotud haridusasutuse õppekavaga. Õpilased on kaasatud projekti kõikidesse etappidesse, kaasa arvatud tegevuste kavandamisse, korraldamisse ja hindamisse.

Comenius projekt “PQ” (Pippis Quest) 2012 – 2014

http://toompark.pri.ee/pq/

Partnerid:

1. VRTEC GALJEVICA, Galjevica 35, SI – 1000 Ljubljana, Sloveenia (koordinaator)

2. Colegio Publico „Roces”, La Eria de Roces, s/n, 33010 Colloto-Oviedo, Spain

3. Vesturborg Preschool, Hagamelur 55, 107 Reykjavik, Iceland

4. St. Sylvester ´s Infant School, Yellow Walls Rd, Malahide, Co. Dublin, Ireland

5. Scharmützelsee-Grundschule, Hohenstaufenstr. 49, 10779 Berlin, Germany

Eesmärgid:

  • Kultuurilised eesmärgid: arendada igal tasandil multikultuurseid teadmisi ning tolerantsust, tutvustada teistele Euroopa Liidu liikmetele oma maad ja kultuuri, luua kontaktid projektis osalevate maade vahel, et jagada kogemusi ning leida uusi õpetamise meetodeid.

  • Ühiskondlikud eesmärgid: arendada elukestva õppe strateegiaid ning pikaajalist sõprust, edendada laste kaasamist projektis osalemisse, avada projekti PQ partnerite vahel hariduslik koostöövõrgustik.

  • Keelelised eesmärgid: tekitada huvi Euroopa riikide keelte vastu läbi lugemise, kuulamise, kirjutamise ning motiveerida neid keeli tulevikus õppima, kasutada PQ projekti keeleõppe stimulaatorina.

  • Praktilised eesmärgid: arendada arvuti- ja multimeediavahendite kasutamise oskusi kasutades erinevaid võimalusi (e-mail, koduleht, skype jne).

  • Pedagoogilised eesmärgid: arendada mõjusamaid õpetamise metoodikaid, julgustada läbi projektitegevuste lapsevanemaid osalema laste õppimises, kaasata lapsi aktiivselt õppima, suunata lapsi uurima ja tegutsema meeskonnana, edendada õues õppimist.