Tagasi Õppe- ja kasvatustöö-le

PERSONA DOLLS METOODIKA

Persona Dolls metoodika pärineb Ameerika Ühendriikidest. Metoodikat hakati kasutama 1950-ndatel aastatel, kui oli olemas väga vähe materjale lastele etnilise mitmekesisuse tutvustamiseks.  Algselt valmistati nukud papist, hiljem asendusid need eriliste nukkudega. Igal nukul on oma profiil, tema isiksus ja lood, mis põhinevad laste kogemustel.

Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaeda jõudis „Persona Dolls“ metoodika 2011 aastal läbi Comenius projekti „I see you“ . Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed omab sertifikaati, mis lubab lasteaial metoodika kasutamist õpetada ka Eestis. http://www.suitsupaasupesa.ee/personadollsmetoodika

Nukud ja nukulood arendavad lastes empaatiavõimet. Lapsi julgustatakse reageerima ja enda eest seisma, kui nad näevad pealt ebaõiglust või eelarvamuslikku suhtumist.

Läbi nukutegevuste tegeletakse järgmiste teemadega:

 • väärtuste õpetamine;

 • sotsiaalsete oskuste harjutamine;

Metoodika on ainulaadne, kuna nukkusid saab kujundada ja teemasid planeerida
vastavalt iga grupi ja lasteaia vajadusele.

Bottom of Form

Metoodika lühitutvustus

 „ Persona Dolls“ nukkude metoodika  pakub  mängulist ja lõbusat võimalust tegeleda sallivuse küsimustega, edendada emotsionaalset sõnavara ning laste sotsiaalseid oskusi.  Nukud ja nukulood arendavad lastes empaatiavõimet ning lapsi julgustatakse reageerima (enda eest seisma) kui nad kogevad või näevad pealt ebaõiglust või eelarvamuslikku suhtumist.
„Persona Dollś“ nukud on lapse kasvu nukud, kellele on õpetajate poolt välja mõeldud oma elulugu, tema isiksus. Nukud külastavad lastegruppi ja räägivad oma loo, mis käsitleb mõnd probleemi, rõõmsat sündmust või dilemmat. Lapsed püüavad erinevatele olukordadele lahendusi leida.

Persona Dolls nukud ei ole tavalised nukud ega mänguasjad
•      igal nukul on oma isiksus, perekond, kultuuriline taust, nimi, sugu, vanus, eripärad,  meeldimised, mittemeeldimised, hirmud ja soovid;

 • põhirõhk erinevuste tutvustamisel ja sallivuse suurendamisel

 • väga hea võimalus tutvustada teisi  kultuure ja samuti erinevaid elustiile, keeli ja erivajadusi;

  •      nukutegevuste käigus leiavad lapsed ise erinevusi ja sarnasusi nukkudega;

  •      iga nukk on unikaalne ja eriline ning nukke peaks saama kallistada;

  •      nukud peavad peegeldama selle grupi lapsi;

  •      ennetava tegevusena on võimalus  tutvustada ka nukke, kes ei peegelda konkreetse lastegrupi eripärasid.

  Eesmärk:

  1.      Kasvatada lastes sallivust inimeste erinevustesse, kasvatades laste empaatiavõimet.

  2.      Ületada lastes stereotüüpseid eelarvamusi ja takistada eeldatavaid (tulevasi)     eelarvamusi.

  3.      Tutvustada lastele erinevaid kultuure näidates neile sarnasusi ja erinevusi. Kasvatada lastes tolerantsust.

  4.      Luua lastele keskkond, kus nad saavad vabalt väljendada oma mõtteid. Parandada laste probleemide lahendamise oskust.

  Nukulood aitavad lastel aktsepteerida neid, kes on ülejäänutest erinevad ja  hinnata neid paljusid asju, omadusi mis neil on ühised.

Metoodika rakendamine

Nukulood
•      On väga oluline, et räägitakse nii rõõmsatest, kui ka kurbadest sündmustest seoses nukkudega;
•      esimesel kohtumisel tutvustatakse nukku ja võrreldakse lastega sarnasusi ja erinevusi – aitab lastel samastuda;
•      teisel kohtumisel räägib nukk ühe loo, mida lapsed analüüsivad ja millele lapsed leiavad lahenduse;
•      oluline on käsitleda nukkudega neid teemasid, mis antud grupis on esinenud;
•      kõik nukulood dokumenteeritakse, koos laste arvamustega nukuraamatusse.

Nukulood aitavad lastel aktsepteerida neid, kes on ülejäänutest erinevad ja  hinnata neid paljusid asju ja omadusi mis neil on ühised.
Lastele tutvustatakse nukke läbi õpetaja, kelle süles nukk istub ja räägib õpetaja igapäevase häälega. Nukk ja õpetaja suhtlevad omavahel sosistades. Õpetaja edastab lastele kogu jutu, mida nukk on neile rääkima tulnud.  Mõnikord on jutud positiivsest kogemusest nagu parki minek, sissemagamine, vanavanemate külastamine või osalemine pidustustel. Teinekord keskenduvad jutud negatiivsetele situatsioonidele, nagu mängust tõrjumine, narrimine või füüsiline haigettegemine. Õpetaja ja lapsed vestlevad sellest, mis on nukuga juhtunud, kuidas ta ennast tunneb ja kui see on võimalik saavad lapsed välja pakkuda, kuidas nad saavad nukku aidata tema probleemidega. Sellises protsessis saavad lastest otsustajad ja probleemi lahendajad,  see on roll mis aitab lastel leida probleemidele põhjendusi, peegeldada oma arvamust ja aitab tõsta lastes enesehinnangut ja usalduslikkust. Läbi nukkudega samastumise areneb lastel võime näha juttudes kirjeldatud ülekohut ja motiveerib lapsi välja pakkuma lahendusi nuku jutustatud probleemidele.
„Persona Dolls“ nukud ja nukulood kasvatavad lastes enesekindlust, enesehinnagut, identiteedi kujunemist ja motivatsiooni õppida. Nukud pakuvad väärtuslikku tööriista , et edendada suhtlemisoskust ja eneseväljendust, ning samuti kasvatavad personaalset sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.