Õppeaasta eesmärk

Meie lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgiks on toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Lähtuvalt lasteaia prioriteetidest ja õppeaasta kokkuvõttes selgunud parendustegevustest, lasteaia 50.juubelist ja Alusharidus 100 üritustest on 2017/18 õppeaasta prioriteet sõnastatud vanasõnana: Tahad latva ronida, hakka tüvest peale,

mis hõlmab endas järgmisi eesmärke:

– Laps saab aru mõistest ajalugu

– Laps oskab nimetada tänapäeva ja nn vana-aja lasteaia sarnasusi ja erinevusi

Eesmärgi saavutamiseks:

– tutvustatakse lastele lasteaia ajalugu

– viiakse läbi mitmekülgseid tegevusi ja üritusi, mis aitavad ajaloo mõistet avada

– kujundatakse lastes ajaloo väärtustamist.