Õppeaasta eesmärk

Meie lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgiks on toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

2016/2017 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö põhieesmärk on sõnastatud motona:
Tunne oma juuri,
mis hõlmab endas järgmisi eesmärke:
– Laps tunneb peretraditsioone
– Laps oskab nimetada vana-aja asju ning teab, mis nendega teha saab
Eesmärgi saavutamiseks:
– tutvustatakse lastele peretraditsioone
– viiakse läbi mitmekülgseid tegevusi ja üritusi, mis tutvustavad nii peretraditsioone vanasti ja tänapäeval ning vana-aja asju
– kujundatakse lastes väärtushinnanguid peretraditsioonide tutvustamise kaudu.