Teenused ja hinnad

OSALUSTASU alates 1. jaanuar 2018
61,00 eurot kuus

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 21.12.2017 nr 1.-2/674

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlusvormi ja selle täitmise infomaterjalid leiad http://www.linnupesa.edu.ee/dokumendid/taotlus.rtf

TOITLUSTUSTASU

Vastavalt lasteaias toimunud toitlustushankele hakkab alates 27.07.2016. lasteaeda toitlustama P. Dussmann Eesti OÜ.

Alates 27.07.2016 on toidupäeva hinnad lapsevanemale 80 % toitlustaja poolt määratud maksumusest (alus: Tallinna Linnupesa lasteaia hoolekogu 10.05.2016 koosoleku otsus nr 1-8/003):

Sõimerühma lapsele  –  1,54 € päev

Aiarühma lapsele (3–6a) – 1,60 € päev

Koolieelikule – 1,64 € päev

Toidupäeva maksumus on arvestatud kolme toidukorra ja kahe vitamiinipausi eest. Toidukordadest loobumisi ei ole võimalik rakendada.